Conform Legii 230/2007 in scopul reprezentarii si sustinerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate in proprietate comuna indiviza din cladirea ce alcatuieste un condominiu, proprietarii locuintelor si ai spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta se pot constitui in asociatii de proprietari cu personalitate juridica.

 • O asociatie de proprietari se poate infiinta doar la initiativa a minimum 3 persoane fizice sau juridice, in intereseul general sau colectiv, sau in interes personal nepatrimonial.
 • La infiintarea unei asociatii, este necesar un patrimoniu initial echivalent cu un salariu minim pe economie.

Etapele infiintari Asociatiei de Proprietari:

 1. Intrunirea adunarii generale a proprietarilor in vederea stabilirii actiunilor necesare constituirii asociatiei de proprietari;
 2. Inscrierea proprietatii in registrele de Carte Funciara.
 3. Organizarea si desfasurarea adunarii generale  de constituire a asociatiei de proprietari;
 4. Legalizarea statului si a acordului de asociere si depunerea actelor la Judecatorie a documenteler de inregistrare a asociatiei de proprietari, in vederea obtinerii sentintei judecatoresti de infiintare;
 5. Comandarea stampilelor;
 6. Deschiderea contului curent intr-o banca;
 7. Inregistrarea la Administratia Financiara;
 8. Incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati(apa-canal, gaz, electricitatem salubritate, etc.).
 9. Preluarea patrimoniului de catre asociatia de proprietari de la asociatia de locatari.

Infiintarea Asociatiei de Proprietari se face in maxim 45 de zile.

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”1″]

Preturi valabile daca se incheie un contract de administrare imobile cu firma noastra.

1. Intrunirea adunarii generale a proprietarilor in vederea stabilirii actiunilor necesare constituirii asociatiei de proprietari:

Inaintea adunarii generale de constituire, proprietarii din cladirile cu mai multe apartamente se pot intruni pentru a se hotari cu privire la infiintarea asociatiei de proprietari. Tot in aceasta intrunire se va lua o hotarare cu privire la persoana fizica sau juridica care se va ocupa cu intocmirea acordului de asociere si a statului, se va stabili un termen de finalizare si o data pentru convocarea adunarii generale.Toate hotarile din aceasta intrunire se consemneaza intr-un proces verbal si se semneaza de toti cei prezenti.

1.Inaintea adunarii generale de constituire, proprietarii din cladirile cu mai multe apartamente se pot intruni pentru a stabili urmatoarele aspecte:

 • cine va fi desemnat pentru intocmirea acordului de asociere si a statului – persoana fizica sau juridica de specialitate;
 • modalitatea de inregistrare a proprietatii asupra imobilului – individual sau prin procura data unui reprezentant, necesitatea unor notificati asupra proprietarilor de apartamente sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta din cladire, care nu sunt prezenti la intrunire.
 • pentru acoperirea cheltuilelior de infiintare a asociatiei de proprietari, pana la obtinerea entitatii juridice, fiecare proprietar va contribui cu o suma de bani, care se stabileste de comun acord si care va fi precizata in statutul asociatiei de proprietari si va constitui patrimoniul acesteia. Suma se poate suplimenta in functie de necesitate, fiind necesar sa se acopere cheltuielile cu inregistrarea asociatiei la judecatorie, inregistrarea la administratia financiara, deschiderea contului in banca provizoriu sau definitiv, incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati si servicii, comandarea stampilei.
 • Pana la deschiderea unui cont in banca, in numele asociatiei reprezentantul proprietarilor poate cumula sumele mai sus mentionate intr-un cont pe numele lui, in numele asociatiei de proprietari in curs de infiintare.
 • Toate sumele din acest cont vor fi utilizate pentru efectuarea platilor de utilitati si pentru plata cheltuielilor de infiintare numai pe baza de documente justificative, cheltuielile repartizandu-se pe cota-parte indiviza.
 • Dupa infiintarea asociatiei de proprietari  si deschiderea contului in banca, sumele din contul initial al reprezentantului se vor transfera in contul Asociatiei de Proprietari, impreuna cu documentele justificative a cheltuielilor si vor fi preluate in contabilitate.
2.Inscrierea proprietatii in registrele de Carte Funciara:

Pentru inscrierea asociatiei de proprietari, se va solicita eliberarea unui extra de carte funciara, sau daca e cazul data si numarul transcrierii care sa ateste isncrierea.
Daca pentru cladirile de locuit sunt efectuate aceste inscrieri sau transcrieri de proprietate nu vor mai fi necesare altele noi.

3.Organizarea si desfasurarea adunarii generale de constituire a asociatiei de proprietari:
 • Convocarea adunarii generale se face cu 7 zile inaintea datei fixate prin afisarea la loc vizibil;
 • Pentru a fi legal intrunita adunarea de constituire a asociatiei de proprietari este necesar sa fie prezenti 50%+1 din numarul proprietarilor de locuinte si al spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta din cadrul cladirii;
 • Hotararea privind infiintarea asociatiei de proprietari poate fi luata cu a cordul a 50%+1 din  numarul proprietarilor de locuinte si al spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta din cadrul cladirii;
 • Daca nu este intrunit cvorumul, o noua convocare va avea loc in cel mult 10 zile de la data primei sedinte, iar hotararea infiintarii asociatiei poate fi luata cu votul a 50%+1 din numarul proprietarilor prezenti;
 • Se intocmeste un proces verbal in 2 exemplare, semnat de toti proprietarii care si-au dat acordul pentru infiintarea asociatiei de proprietari, si acesta constituie anexa la acordul de asociere;
 • In 30 de zile de la data adunarii generale, proprietarii care nu au fost prezenti isi pot da consintamantul privind infiintarea asociatiei de proprietari prin simpla semnare a procesului verbal;
 • In cazul in care un proprietar isi da acordul de infiintare dar nu poate semna, se va face mentiune despre cauza acestei imposibilitati;
 • Acordul de asociere se redacteaza pe baza procesului verbal ala dunarii de consituire si va cuprinde numele, prenumele si domiciliul proprietarilor, individualizarea proprietatii conform actului de proprietate, dupa caz, respectiv contractul de vanzare cumparare, contractul de schimb sau de donatie, enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietatea comuna si cota-parte ce revine fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta.
 • Inscrierea ulterioara in asociatia de proprietari a celor care nu au fost prezenti la adunarea de constituire si care nu si-au dat consintamantul ulterior adunarii, se face prin inscrierea datelor intr-un act aditional la acordul de asociere, incheiat cu proprietarul interesat, fara alte formalitati;
 • In cadrul adunarii generale se vor lua decizii cu privire la:
  -stabilirea numelui si sediului asociatiei de proprietari;
  -semnarea acordului de asociere si adoptarea statului asociatiei de proprietari;
  -alegerea comitetului executiv, a presedintelui si a cenzorului;
  -elaborarea procesului verbal de constituire a asociatiei de proprietari
 • Statutul asociatiei de proprietari adoptat in adunareva cuprinde precizari cu privire la:
  -denumirea, forma juridica, sediul, durata de functionare ale asociatiei de proprietari;
  -scopul si obiectivul de activitate ale asociatiei de proprietate;
  -mijloace materiale si banesti de care poate dispune asociatia de proprietari – venituri si cheltuieli;
  -membrii asociatiei de proprietari, drepturile si obligatiile acestora;
  -structura organizatorica, modul de functionare, managementul asociatiei de proprietari;
  -repartizarea cheltuielilor asociatiei de proprietari;
  -conditiile in care se dizolva asociatia de proprietari;
  dispozitii finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relatii contractuale, penalizari, daca adunarea generala a proprietarilor a adoptat propriul sistem de penalizari, in conditiile legii.
 • Cererea de acordare a personalitatii juridice, impreuna cu copiile de pe procesul verbal al adunarii de constituire, de pe acordul de asociere si de pe statutul asociatiei de proprietari, se depun de persoana imputernicita de proprietari la organul financiar local sau dupa caz la judecatorie in a carui circumscriptie teritoriala se afla cladirea;
 • In cadrul adunarii de constituire a asociatiei de proprietari, in baza statului adoptat, proprietarii vor alege un comitet executiv, un presedinte si un cenzor si vor hotara numarul membrilor acestora , precum si durata mandatelor.

Urmeaza depunerea actelor la Judecatorie si obtinerea Hot. Judecatoresti privind acordarea entitatii judecatoresti.

Ulterior obtinerii mai sunt cativa pasi precum obtinerea staampilei si deschiderea contului pe numele Asociatiei de Proprietari.

Firma noastra va ofera suport pt. infiintarea Asociatiei de Proprietari in maxim 45 de zile.


© 2020 Complet Service Dominium SRL. Toate drepturile rezervate.

Click Me